การดำเนินงาน2019-02-13T03:54:48+00:00

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ท่าเทียบเรือประมงยาว 160   เมตร  ให้บริการกับเรือประมงในประเทศและเรือประมงที่เข้าไปทำการประมงในประเทศมาเลเซีย
  • โรงคลุมคัดเลือกสัตว์น้ำขนาด 1,800 ตารางเมตร
  • ลานจอดรถสำหรับธุรกิจเนื้อที่ 6,715 ตารางเมตร
  • อาคารโรงดองสัตว์น้ำ 1 หลัง ขนาด 525 ตารางเมตร
  • อาคารพาณิชย์และที่พักอาศัยของชาวประมง 10 คูหา
  • อาคารระบบผลิตน้ำสะอาดสำหรับใช้ในกิจกรรมท่าเทียบเรื่อกำลังผลิต 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
  • อาคารระบบบำบัดน้ำทิ้ง กำลังผลิต 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
  • การให้บริการเครื่องมืออุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องขนถ่ายปลาเป็ด

เป้าหมายทางยุทธศาสตร์

  • ตลาดสัตว์น้ำชายแดน
  • ศูนย์รวบรวมสัตว์น้ำของจังหวัด

โครงการที่สำคัญ

โครงการจัดตั้งตลาดขายส่งสัตว์น้ำนราธิวาส

การดำเนินงาน

การให้บริการการขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำ  –  ท่าเทียบเรือประมงมีความยาว 120 เมตร ให้บริการการขนถ่ายสัตว์น้ำบริโภคและปลาเป็ด จากเรือประมงในท้องถิ่น

การควบคุมดูแลคุณภาพสัตว์น้ำ     ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลคุณภาพสัตว์น้ำ มีมาตรการด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง เช่น การคัดเลือกกสัตว์น้ำที่ถูกสุขลักษณะ การตรวจประเมินคุณภาพสัตว์น้ำเบื้องต้น(Sensory Checking) การตรวจการปนเปื้อนของฟอร์มาลีนในสัตว์

ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาสได้รับการตรวจประเมินสุขลักษณะท่าเทียบเรือประมงโดย  กรมประมงปีละ 2 ครั้ง   และได้รับการรับรองให้เป็นท่าเทียบเรือประมงสุขอนามัยเมื่อปี 2553

ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมประมงและต่อเนื่อง

ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านตลาด และสถิติประมง   เผยแพร่ข้อมูลด้านสถิติประมง และข่าวสารด้านตลาด  ราคาสัตว์น้ำ โดยให้บริการผ่านเวบไซด์ขององค์การสะพานปลา

การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและอื่นๆ  ให้การส่งเสริมอาชีพประมง  โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนประมง   การส่งเสริมการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำจากปะการังเทียมให้กับเรือประมงชายฝั่ง

ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาสได้รับมอบอำนาจจากกรมประมงให้เป็นหน่วยงานในการออกใบรับรองการซื้อขายสัตว์น้ำ (Marine Catch Purchasing Document: MCPD) สำหรับเรือประมงที่เข้ามาขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำที่ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส ตามมาตรการด้านระบบการตรวจสอบและควบคุมการทำประมง   IUU ( Illegal  , Unreported , and Unregulated Fishing)ของรัฐาบาล  ซึ่งเป็นมาตรการที่สหภาพยุโรปได้นำมาใช้กับประเทศไทย

สถิติที่สำคัญ

ปีงบ
ประมาณ
ปริมาณ
สัตว์น้ำ(ตัน)
มูลค่า
สัตว์น้ำ (บาท)
ปริมาณ
เรือ (เที่ยว)
ปริมาณ
รถยนต์ (คัน)
2549 7,463 210,554,803 575 1,594
2550 7,147 232,449,481 599 1,131
2551 6,198 251,000,370 503 978
2552 7,803 318,660,948 593 2,813
2553 7,523 306,843,066 529 2,387
2554 6,864 263,107,200 429 1,598
2555 7,201 330,271,680 457 1,586
2556 4,193 210,474,880 418 1,308
2557 4,668 240,450,600 425 1,085
2558 4,214 210,078,350 297 1,102
2559 3,135 139,183,760 891 1,491
2560 1,913 75,936,065 773 850
2561 1,870 69,392,125 622 651

ประเภทสัตว์น้ำที่สำคัญ ได้แก่ ปลาบริโภคทั่วไป ปลาเป็ด และอื่นๆ

ประเภทเรือประมงที่สำคัญ  ได้แก่  เรืออวนลาก  เรืออวนล้อมจับ

ผลการดำเนินงาน

ปีงบ
ประมาณ
รายได้ รายจ่าย กำไร/ขาดทุน
2549 1,148,598.22 2,070,347.01 -921,748.79
2550 1,153,702.58 1,929,658.68 -775,956.10
2551 2,133,248.58 2,821,304.66 -688,056.08
2552 1,382,653.42 2,090,024.33 -707,370.91
2553 1,523,406.86 2,678,715.23 -1,155,308.37
2554 1,608,500.73 2,496,758.17 -888,654.53
2555 1,739,185.05 2,667,073.95 -927,888.90
2556 1,504,628.89 2,338,576.38 -833,947.49
2557 1,472,437.45 2,845,934.97 -1,373,467.52
2558 1,423,401.15 2,860,221.34 -1,436,820.19
2559 1,316,229.75 2,902,447.04 -1,586,187.29
2560 1,732,742.71 3,035,068.87 -1,302,326.16

หมายเหตุ : ปี 2554 เป็นตัวเลขเบื้องต้น