ที่อยู่หน่วยงาน2019-02-05T04:46:51+00:00

การติดต่อ

ที่อยู่ – สำนักงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส   เลขที่ 56/7 ถนนตากใบ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส       96000

โทรศัพท์ –   0 – 7352 – 2161

โทรสาร –    0 – 7352 – 2162

E –Mail – fmo.narathiwat@hotmail.com