Open menu

header

รายงานผลการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ประจำปี 2563 (ดาวน์โหลด)

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ประจำปี 2564

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประจำปี 2565

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2
Open menu