Open menu

header

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

64 3 23 64 3 23 2 3 Draft Ministerial Regulations

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการประมงคุณธรรม“ ระหว่างองค์การสะพานปลา และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

องค์การสะพานปลาร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมจัดกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน

การประชุมชี้แจงโครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร

โครงการรวมพลังชุมชนเจริญกรุงและเครือข่ายองค์การสะพานปลาเพื่อการพัฒนาพื้นที่น่าอยู่ สุขอนามัยดี Big Cleaning Day ครั้งที่ 1

Draft Ministerial Regulations    
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 : ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสมาคมการประมงแสมสาร  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างองค์การสะพานปลา และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  หารือถึงความร่วมมือระหว่างองค์การสะพานปลา และกรมประมง  พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างองค์การสะพานปลา (อสป.) กับ บริษัท กรุงสยามเครื่องดื่ม จำกัด (KSB)
     
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ “การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและทายาทสินค้าวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมในสินค้าไทยให้เกิดความยั่งยืน” ว่าด้วยความร่วมมือ 4 หน่วยงาน      

 

>> ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

Open menu