Open menu

header

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 : องค์การสะพานปลา ร่วมกับกลุ่มสมาคมการประมงแสมสาร ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพการแปรรูปสินค้าและธุรกิจประมงพื้นบ้าน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าประมง พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำ สร้างรายได้แก่ชาวประมงและครอบครัว ซึ่งในปี 2565 อสป.ได้คัดเลือกกลุ่มสมาคมการประมงแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นชุมชนสำคัญตามความสามารถพิเศษขององค์การสะพานปลา โดยได้รับเกียรติจาก นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ เป็นประธานในพิธี และ ดร.วัชรวิชญ์  กีรติดุสิตโรจน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.สุดาพร ทิมฤกษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพระนครใต้ เป็นวิทยากรสอนการทำ “น้ำพริกปลาหมึก” และมีคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร และนายกสมาคมการประมงแสมสาร ผู้นำชุมชน เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณสะพานปลาวราสินธ์ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

IMG 9349

IMG 9353

615562

IMG 9371

615561

615568

615569

615574

615570

615571

615572

615580

615581

615572

615573

615576

615578

615579

Open menu